Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności serwisu internetowego www.andzelmgallery.pl i serwisu internetowego www.waldemarandzelmcollection.pl – określa zasady prywatności i przetwarzania danych użytkowników tych serwisów internetowych. Poniżej znajdują się informacje o tym jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jaki sposób oraz wszelkie inne informacje pomocne do ustalenia zasad przetwarzania danych użytkowników. Polityka jest tworzona w oparciu i zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO).

 

Zakres przetwarzanych danych

Serwis przetwarza dane podane świadomie przez użytkownika w ramach korzystania z usług serwisu (formularze kontaktowe, poczta elektroniczna) – dane osobowe niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zrealizowania zamówienia, czyli m.in. imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres korespondencyjny, adres mailowy, kontaktowy numer telefonu. Serwis przetwarza także dane pozostawione automatycznie przez użytkownika w ramach poruszania się po serwisie m.in. dane pozostawione w plikach cookies.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych jest Waldemar Andzelm (kontakt mailowy: info@andzelmgallery.pl oraz kontakt pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 2, 20 – 002 Lublin). Kontakt z Administratorem jest możliwy w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem w serwisie danych osobowych, w tym z realizacją praw przysługujących użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w serwisie w następujących celach:

– wykonania umowy zawartej przez użytkownika z administratorem danych, czyli kompleksowej obsługi zamówienia złożonego przez użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a dane przetwarzane są do czasu zakończenia wykonania umowy,

– wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikających z umowy z użytkownikiem lub analizowania danych użytkowników w celach usprawnienia funkcjonalności serwisu i wzmocnienia jego walorów marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a dane przetwarzane są do chwili ustania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu,

– określonym w wyrażonej przez użytkownika zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacjach, gdy nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a dane przetwarzane są do chwili ustania celu przetwarzania określonego w zgodzie lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych użytkowników będą osoby upoważnione przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych (pracownicy, współpracownicy) oraz mogą być podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do uzyskiwania danych osobowych (np. organy ścigania, sądy w postępowaniu karnym lub cywilnym) lub podmioty, które na podstawie odrębnej umowy przetwarzają dane osobowe administrowane przez administratora (podmioty zajmujące się u administratora m.in. obsługą księgową, informatyczną, prawną).

 

Uprawnienia użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik ma prawo do:

– żądania dostępu do danych przetwarzanych przez serwis, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– żądania sprostowania danych;

– żądania usunięcia danych, gdy przetwarzanie odbywało się na podstawie cofniętej zgody lub nie występuje sytuacja umożliwiająca administratorowi dalsze przetwarzanie danych;

– żądania ograniczenia przetwarzania gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych, gdy przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

– przenoszenia danych, czyli otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących użytkownika i przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), w sytuacji gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO lub innych właściwych przepisów.

 

Dobrowolność podania danych

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest wymogiem umownym. Użytkownik jest zobowiązany do ich podania, aby możliwa była sprawna obsługa serwisu, a w przypadku zawarcia z administratorem umowy (złożenia zamówienia) – aby możliwe było wykonanie zawartej z administratorem umowy.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W stosunku do użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w celu świadczenia usług w ramach zawartej z administratorem umowy lub w celu prowadzenia przez administratora marketingu.

 

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie ma zamiaru przekazania danych użytkownika do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

 

Techniki marketingowe

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na serwisie poprzez Google Analytics. W ramach tej usługi nie są przekazywane dane osobowe, lecz jedynie zanonimizowane informacje o charakterze statystycznym, wykorzystując pliki cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, jednak w ramach tych operacji nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych i przekazywania ich podmiotom trzecim.

 

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczane są do korzystania z serwisu. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” – będące plikami tymczasowymi przechowywane do czasu opuszczenia przez użytkownika serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz „stałe” – przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików lub do czasu usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w celu analizy statystycznej ruchu na stronie, polepszenia funkcjonowania serwisu i prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem podmiotów współpracujących. Przeglądarki internetowe z reguły domyślnie zezwalają na przechowywanie plików cookies, co może zostać zmienione przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki. Pliki cookies przetrzymywane w urządzeniu końcowym mogą być wykorzystane przez współpracujące podmioty, w szczególności Google, Facebook i Twitter.